Seuran säännöt

SUKUSEURA HEINOIN-HEINONEN RY:n SÄÄNNÖT

1 §  NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Sukuseura Heinoin-Heinonen ry, kotipaikka on Tohmajärvi ja toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä  sukuseuraksi tai seuraksi.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

Tarkoituksensa mukaisesti  sukuseuraa pyrkii:

 • järjestämään yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia
 • keräämään ja arkistoimaan sukua koskevaa tietoutta sekä saattamaan sitä jäsenten tietoon
 • harjoittamaan sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa sekä pitämään luetteloa suvun jäsenistä

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisen luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toiminnan kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

3 § JÄSENET

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt.

Sukuseuran jäsenet hyväksyy seuran hallitus. Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.

Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa jäsenmaksun kymmenkertaisena.

Seuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

Hallituksen esityksestä voi vuosikokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta. Sukuseuran jäsenluetteloa pitää seuran hallitus.

4 § HALLITUS

Sukuseuran asioita hoitaa seuran hallitus, joka valitaan vuosikokouksessa.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä neljä (4) muuta jäsentä, ja neljä (4) varajäsentä. Varajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa. Äänioikeus varajäsenellä on hallituksen kokouksissa varsinaisen jäsenen poissa ollessa.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta seuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan  tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

5 § SUKUSEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Sukuseuran nimen kirjoittaa seuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä seuran sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6 § TILIT

Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi ja toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään seuraavan maaliskuun aikana. Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on jätettävä hallitukselle viimeistään seuraavan toukokuun aikana, kuitenkin vähintään kaksi (2) viikkoa ennen seuran vuosikokousta.

7 § SEURAN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Seuran kokoukset  kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle.

8 § SEURAN KOKOUKSET

Seuran vuosikokous pidetään joka kolmas vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti-syyskuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua  asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Seuran kokouksessa on jokaisella edellisen vuoden jäsenmaksun maksaneella varsinaisella jäsenellä sekä ainais- ja kunniajäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.

Seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

9 § VUOSIKOKOUS

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään seuran tilinpäätökset  vuosikokousten väliseltä ajalta
 6. päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja  menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu  seuraavalle toimikaudelle
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sekä muut  varsi­­nai­­set jäsenet ja varajäsenet
 9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavaksi  toimikaudeksi
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan  sisällyttää kokouskutsuun.

10 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SUKUSEURAN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta.

Sukuseuran purkautuessa käytetään seuran  varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.